برگزیده

افراد دارای اتیسم در نوزادی در نواحی پردازش بینایی مغز تفاوت‌هایی دارند
۱۰ واقعیت درباره سالمندی و سلامت
شناسایی بیماری‌هایی که به آلزایمر ربط دارند
ارتباطات اجتماعی در اتیسم
رفتارهای تکراری و "تحریک" در اتیسم
یک توصیه برای افزایش تعادل در سالمندی
از هر هزار کودک یک تا سه نفر دارای مشکلات کم شنوایی هستند
تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)بر روابط بین فردی و سلامت ادارات کشور

سلامت

شنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۰:۰۰ نسخه چاپی 0

نویسنده: علی اکبر سلطانی
تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)بر روابط بین فردی و سلامت ادارات کشور
پایگاه اطلاع رسانی توانبخشی ایران- ارتقاءسلامت نظام اداری ازجمله ضروری‌ترین کارکردهای یک نظام حکومتی پایدار و در عین حال از اصلی‌ترین پایه‌های استحکام آن محسوب می‌شود.

ارتقاءسلامت نظام اداری ازجمله ضروری‌ترین کارکردهای یک نظام حکومتی پایدار و در عین حال از اصلی‌ترین پایه‌های استحکام آن محسوب می‌شود. بر این اساس، دولت‌ها با ساختارها و گرایش‌های فلسفی و ایدئولوژیکی مختلف، برای بقای نظامی که بر اساس آن مشروعیت یافته‌اند، از سوی دیگر، در جهان امروز فناوری اطلاعات امکان سودمندی و کارآمدی اطلاعات را ممکن ساخته است.

به کارگیری فناوری اطلاعات، تحول گستردهای را در کارهای اداری و سامانههای اطلاعاتی باعث شده است به طوری که امکان انتقال الکترونیکی داده‌ها، مدارک، اسناد و مکاتبات مختلف از طریق رایانه و خطوط مخابراتی فراهم کرده و راه را برای حمایت اجتماعی و پیوند‌های اجتماعی میان افراد را فراهم می‌نماید.

بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی بررسی تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سلامت اداری روابط بین فردی در سازمان است. تحقیق حاضر از نوع پژوهش کاربردی، توصیفی و پیمایشی می‌باشد. قلمرو مکانی پژوهش سازمان مرکزی یکی از سازمانها بوده و قلمرو زمانی تحقیق حاضر، بهار و تابستان 1400 بود. جامعه‌ی آماری تحقیق، کارکنان دارای مدرک فوق دیپلم بالای به صورت رسمی و پیمانی خواهد بود که تعداد آنها طبق آمار کارگزینی این سازمان 430 نفر می‌باشد.

روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای بود. حجم جامعه آماری 430 نفر گزارش شده است و بر اساس جدول مورگان 201  نفر به عنوان نمونه آماری برآورد گردید.

در بررسی و تحلیل نتایج حاصل از پرسش‌نامه‌ها، از روش‌های آماری توصیفی و در بخش آمار استنباطی از آزمون رگرسیون استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که فناوری اطلاعات بر سلامت اداری و رواط بین فردی تاثیر داشته و 64 درصد  تغییرات سلامت اداری از روی الگوی مصرف قابل توجیه است.


کلید واژه‌ها: فناوری اطلاعات، سلامت اداری، روابط بین فردی، الگوی مصرف


مطالب مرتبط

  • +


به ما بپیوندید