برگزیده

افراد دارای اتیسم در نوزادی در نواحی پردازش بینایی مغز تفاوت‌هایی دارند
۱۰ واقعیت درباره سالمندی و سلامت
شناسایی بیماری‌هایی که به آلزایمر ربط دارند
ارتباطات اجتماعی در اتیسم
رفتارهای تکراری و "تحریک" در اتیسم
یک توصیه برای افزایش تعادل در سالمندی
از هر هزار کودک یک تا سه نفر دارای مشکلات کم شنوایی هستند
بررسی "چگونگی تاثیر روش آموزش کارگاهی فعال گروهی، بر پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان دختر پایه چهارم مقطع ابتدایی "

سلامت

شنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۵:۰۰ نسخه چاپی 0

نویسنده: خدیجه ایرانی
بررسی "چگونگی تاثیر روش آموزش کارگاهی فعال گروهی، بر پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان دختر پایه چهارم مقطع ابتدایی "
پایگاه اطلاع رسانی توانبخشی ایران- در این مطالعه مشخص شد، که روش آموزش کارگاهی فعال گروهی با شیوه روش یادگیری بحث گروهی، و روش آموزش کارگاهی فعال گروهی با شیوه یادگیری مشارکتی، بر پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان دختر پایه چهارم مقطع ابتدایی منطقه۹ شهر تهران تاثیر دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی "چگونگی  تاثیر روش آموزش کارگاهی فعال گروهی، بر پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان دختر پایه چهارم مقطع ابتدایی " بود.

جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دختر پایه چهارم مقطع ابتدایی منطقه9 شهر تهران هستند. جامعه آماری براساس پیشنهاد کاری که به کلیه مدیران مدارس ابتدایی دخترانه منطقه 9شهر تهران داده شد، یکی از مدیران مدارس اجازه دادند که 2 کلاس  30 نفره جمعا 60 نفر که یک کلاس به عنوان  گروه آزمایش و کلاس دیگر به عنوان  گروه کنترل/گواه باشدوگروهها براساس معدل و نمره درس ریاضی همتا شدند و مقرر گردید پژوهشگردرگروه آزمایش مداخله داشته باشد.

بنابراین نمونه در دسترس وهدفمنداست چون امکان نمونه گیری تصادفی مهیا نبوده، به‌منظور سنجش متغیرهای مورداستفاده در پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.برای تعیین روایی تحقیق از روایی محتوایی و پایایی پرسش‌ نامه‌ بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، 85/0 به دست آمد.

در بخش یافته های توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و آمار استنباطی داده¬ها با استفاده ازآزمون تحلیل کوواریانس تک متغیرهNAcOvA وآزمون کولموگروف – اسیرونوف بهره گرفته ومورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج پژوهش نشان داد برای متغیرپژوهش در هیچ یک از مراحل پیش آزمون و پس آزمون در گروهها ی آزمایش و کنترل معنادار نمی باشد.

لذا می توان نتیجه گرفت که توزیع نمرات در این متغیرها نرمال می باشد که روش آموزش کارگاهی فعال گروهی با شیوه روش یادگیری بحث گروهی، و روش آموزش کارگاهی فعال گروهی با شیوه یادگیری مشارکتی، بر پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان دختر پایه چهارم مقطع ابتدایی منطقه9 شهر تهران تاثیر دارد.

خدیجه ا یرانی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی
واژگان کلیدی: آموزش کارگاهی فعال گروهی،پیشرفت درس ریاضی دانش اموزان دختر پایه چهارم

 


مطالب مرتبط

  • +


به ما بپیوندید